UMOWA LICENCYJNA

NA UŻYTKOWANIE APLIKACJI IQDENTAL

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą i stanowi wiążącą umowę prawną pomiędzy Stronami. Licencjobiorca oświadcza, że przed zakupem i/lub rozpoczęciem z korzystania z Aplikacji dokładnie zapoznał się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej oraz wynikającymi z niej prawami i obowiązkami. Licencjobiorca nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, zgadza się podporządkować jej postanowieniom.

Warunkiem legalnego korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie niniejszej Umowy. Użytkując Aplikację Licencjobiorca potwierdza swoją akceptację niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie należy używać Aplikacji. 

§1. Definicje 

Na potrzeby Umowy, następujące pojęcia i terminy będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

Abonamentopłacone przez Licencjobiorcę, na rzecz Licencjodawcy, prawo do korzystania z Aplikacji, przez czas określony, stanowiące podstawę do naliczania Opłaty Licencyjnej wybranej w trakcie rejestracji. Licencjobiorca, za korzystanie z usług odpłatnych, dokonuje zapłaty z góry, za każdy okres rozliczeniowy świadczenia dostępu w wysokości wskazanej w Cenniku. Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi, na który zamawiana jest odpłatna usługa oraz liczony jest od dnia zawarcia Umowy.
Aktualizacje wszystkie nowe wersje Aplikacji i oprogramowania dodatkowego (upgrade, update), w tym nowe funkcjonalności, patche i programy korekcji błędów, poprawki, rozszerzenia funkcji, oraz inne modyfikacje, które Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy w okresie trwania Umowy bez uiszczania dodatkowej opłaty. 
Aplikacjaautorskie oprogramowanie pod nazwą IQDENTAL dostarczone przez Licencjodawcę wraz z niniejszą Umową i służące przetwarzaniu w określony sposób informacji przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych dla celów zarządzania prywatnymi gabinetami dentystycznymi, w tym m.in. służące do:zarządzania informacjami o pacjentach, zarządzania przebiegiem leczenia, zarządzania wizytami pacjentów, zarządzania realizacją płatności, przygotowywania i generowania raportów,monitoringu rentowności gabinetu oraz produktywności pracy lekarzy,dostępu online do dedykowanych kont pacjentów,delegowania i monitorowania zadań współpracownikom,wielopoziomowej komunikacji zespołu w gabinecie dentystycznym.
Cennikpublikowana na stronie internetowej www.iqdental.pl informacja, określająca dodatkowe warunki Umowy oraz kwotę Abonamentu w odniesieniu do poszczególnych wariantów udzielnej licencji (wybranego pakietu). Cennik stanowi integralną część Umowy.
Dodatkowe Usługi Abonamentowedodatkowe usługi SMS oraz dodatkowa powierzchnia dyskowa, które mogą zostać włączone do danego Abonamentu za dodatkową odpłatnością wskazaną w Cenniku.
Dokumentacjadokumentacja, którą może udostępniać Licencjodawca (w postaci elektronicznej lub papierowej) dotycząca Aplikacji lub jej poszczególnych elementów, umożliwiająca Licencjobiorcy korzystanie z Aplikacji.
Konto Licencjobiorcykonto utworzone w trakcie rejestracji w związku zawarciem Umowy i umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz bezpośredni kontakt z Licencjodawcą.
Licencjauprawnienie udzielane przez Licencjodawcę Licencjobiorcy uprawniające do korzystania z Aplikacji na warunkach określonych niniejszą Umową
Licencja Testowabezpłatna, ograniczona, 14-dniowa licencja na Aplikację bez możliwości świadczenia komercyjnych usług, udzielana do celów demonstracyjnych.
LicencjodawcaIQ Dental System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Kościuszki 229/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646702, NIP: 8672242363, REGON: 365847216, która udziela Licencji na Aplikację.
Licencjobiorcastrona zawierająca niniejszą Umowę z Licencjodawcą, która zakupuje Licencję na Aplikację.
OprogramowanieFirm Trzecichprogramy firm trzecich w szczególności, do obsługi baz danych, których używa Licencjobiorca, a z którymi może się łączyć Aplikacja.
Opłata Licencyjnaopłata, jaką z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie Umowy zobowiązany jest dokonywać Licencjobiorca, naliczana zgodnie z Cennikiem. 
Osoby Trzecieosoby mające dostęp do Aplikacji ze strony Licencjobiorcy (w szczególności choć nie wyłącznie jej Użytkownicy)
Pliki Cookiestymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez przeglądarkę internetową, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Aplikacji / Serwisu.
Polityka Prywatności dostępny na www.iqdental.pl dokument regulujący stosowane przez Licencjodawcę sposoby przetwarzania danych osobowych, które Użytkownicy Serwisu / Aplikacji mogą podać w związku z nawiązaniem współpracy z Licencjodawcą.
Prawo Autorskieustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Regulamindostępny na www.iqdental.pl dokument regulujący w szczególności zasady i warunki zakupu, korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji, wymagania techniczne, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkowników, warunki i zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich.
Serwisserwis  internetowy  prowadzony  przez  Licencjodawcę  pod URL: www.iqdental.pl. którego właścicielem jest Licencjodawca.
Stronyłącznie Licencjobiorca i Licencjodawca.
Umowaoznacza niniejszą umowę licencyjną wraz z jej załącznikami.
Urządzeniefizyczne urządzenie elektroniczne z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane służące do uruchomienia Aplikacji, spełniające wymagania techniczne dla uruchomienia Aplikacji (np. komputer, telefon komórkowy, tablet). 
Użytkownikosoba upoważniona przez Licencjobiorcę do korzystania z Aplikacji (osoba, która uzyskała od Licencjobiorcy dostęp do Aplikacji). 

§2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i niezbywalnej Licencji na korzystanie z Aplikacji do użytku wewnętrznego Licencjobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i na czas trwania Umowy.
 2. Udzielenie Licencji na Aplikację następuje odpłatnie. Zakres Licencji w wybranym przez Licencjobiorcę wariancie określa szczegółowo Cennik opublikowany przez Licencjodawcę i stanowiący integralną część Umowy. Udzielenie Licencji Testowej następuje nieodpłatnie.
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne (w tym Dokumentacja) stanowią wyłączną własność Licencjodawcy.
 4. Na podstawie Umowy Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Aplikacji w zakresie określonym Umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych w rozumieniu Prawa Autorskiego (w całości lub w części).

§3. Własność Licencji i oświadczenia Stron

 1. Licencjodawca oświadcza, iż jest twórcą Aplikacji i z tego tytułu przysługują mu do niej prawa autorskie wynikające z ustawy Prawo Autorskie.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji, w tym prawo własności.
 3. Aplikacja chroniona jest polskim Prawem Autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi powszechnie obowiązującymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.
 4. Licencjodawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wyłączne i pełne majątkowe prawa do Aplikacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy oraz, że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi nie jest w żaden sposób wyłączone lub ograniczone.
 5. Licencjodawca jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, a także, że korzystanie z Aplikacji w zakresie określonym Umową, nie narusza praw autorskich twórców Aplikacji.
 6. Aplikacja jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Licencjodawca oświadcza, ze jest uprawniony do udzielenia Licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie określonym niniejszą Licencją oraz że korzystanie z Aplikacji zgodnie z warunkami Licencji nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 7. Licencjodawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do całości lub części Aplikacji, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Licencjobiorcy w sposób, który uniemożliwiałby pełne korzystanie z Aplikacji przez Licencjobiorcę lub inne uprawnione podmioty.
 8. Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi Urządzeń, na których ma być używana Aplikacja określonymi w treści Regulaminu.
 10. Licencjobiorca bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy nie ma prawa wykorzystywania Aplikacji w celu stworzenia produktu konkurencyjnego.
 11. Licencjobiorca nie będzie podejmował też, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.
 12. Licencjobiorca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby chronić i zabezpieczać Aplikację przed nieuprawnionym dostępem do niej przez osoby nieuprawnione.
 13. Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę o wszelkich przypadkach dostępu lub wykorzystywania Aplikację przez jakąkolwiek nieupoważnioną osobę, o których Licencjobiorca poweźmie wiadomość.

§4. Ograniczenia Licencji

 1. Nabycie Licencji na Aplikację przez Licencjobiorcę nakłada na niego obowiązek przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych odrębnych uzgodnień Stron.
 2. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji na użytek własny, wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zabrania się Licencjobiorcy i Osobom Trzecim (w szczególności Użytkownikom) mającym dostęp do Aplikacji jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania Aplikacji w części lub całości.
 4. Licencjobiorca ani Osoby Trzecie (w szczególności Użytkownicy) nie mają prawa także do:
  • kopiowania utworów, danych lub tekstów zawartych w Aplikacji lub towarzyszących Aplikacji;
  • tworzenia produktów pochodnych na podstawie Aplikacji lub jej zawartości;
  • dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, odtwarzania (reverse engineering), dekompilowania, rozkładania na czynniki, zmian układu, łamania kodu źródłowego Aplikacji, innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji lub jakichkolwiek innych modyfikacji w Aplikacji;
  • samodzielnego poprawiania błędów w Aplikacji;
  • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Aplikacji lub jego kopii;
  • udzielania dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie z Aplikacji;
  • zmieniania nazw plików Aplikacji objętych Licencją;
  • usuwania, zakrywania ani zmiany informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w Programie.
 5. Licencjobiorca nie uzyskuje dostępu do kodu źródłowego Aplikacji. Licencja ulega automatycznemu rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie podjęcia przez Licencjobiorcę lub Osoby Trzecie (w szczególności Użytkowników) próby odtworzenia kodu źródłowego Aplikacji.
 6. Licencja na korzystanie z Aplikacji nie powoduje powstania zobowiązania Licencjodawcy do świadczenia jakichkolwiek usług z nią związanych, w tym pomocy technicznej, o ile postanowienia Umowy, Regulaminu lub innych uzgodnień między Stronami nie stanowią inaczej.
 7. Licencja nie odnosi się i nie określa warunków użytkowania Oprogramowania Firm Trzecich  współdziałającego z Aplikacją. Używanie takiego oprogramowania - do którego żadnych praw nie posiada Licencjodawca - powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi warunkami licencji na te programy oraz ich wymaganiami technicznymi.
 8. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, że Aplikacja została opracowana w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku, i może nie realizować wszystkich szczegółowych oczekiwań i wymagań Licencjobiorcy.
 9. Umowa nie stanowi podstawy udzielenia Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami towarowymi/ oznaczeniami handlowymi Licencjodawcy.
 10. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność korzystania z Aplikacji z prawem obowiązującym w miejscu jej używania.

§5. Zawarcie Umowy

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest:
  • zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy, Regulaminu oraz Polityki Prywatności – co następuje przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji na Urządzeniu Licencjobiorcy (brak ich akceptacji uniemożliwia korzystanie z Aplikacji);
  • dokonanie przez Licencjobiorcę rejestracji za pośrednictwem Serwisu prowadzącej do utworzenia Konta Licencjobiorcy.
 2. Udzielenie Licencji następuje w momencie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej 
  i rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przez Licencjobiorcę / Użytkownika.
 3. Korzystanie z Aplikacji oznacza w szczególności jej uruchomienie, ładowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z Aplikacji.
 4. Licencja w pierwszej kolejności udzielana jest w zakresie Licencji Testowej, a następnie w przypadku chęci kontynuowania korzystania z usług Licencjodawcy - w zakresie pełnego, odpłatnego korzystania z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Umowy. Licencja Testowa może zawierać pewne ograniczenia funkcjonalności.
 5. W celu uzyskania pełnych praw Licencjobiorcy w zakresie pełnego, odpłatnego korzystania z Aplikacji po upływie okresu na jaki została udzielona Licencja Testowa:
  • Licencjobiorca zobowiązany jest przedłużyć okresu Abonamentu i uiścić Opłatę Licencyjną wskazaną w Cenniku stosownie do wybranego pakietu Licencji,
  • zrealizować płatność za Licencję na zasadach przewidzianych w § 6 poniżej.
 6. Dokonanie przez Licencjobiorcę zapłaty, o której mowa w ust. 5 lit. b. powyżej nie później niż w dniu zakończenia Licencji Testowej oznaczać będzie kontynuowanie przez Licencjobiorcę korzystania z Aplikacji na warunkach niniejszej Umowy. 
 7. Brak zapłaty, o której mowa w ust. 5 lit. b. powyżej do dnia zakończenia Licencji Testowej oznaczać będzie:
  • rezygnację przez Licencjobiorcę z korzystania z Aplikacji oraz wygaśnięcie Umowy, 
  • zablokowanie dostępu Licencjobiorcy do korzystania z pełnej wersji Aplikacji i pozostawienie jedynie możliwości podglądu i pobrania danych medycznych.
 8. Każdy z Licencjobiorców ma możliwość jednorazowego skorzystania z Licencji Testowej.
 9. Zawierając Umowę Licencji, Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Licencjodawcę faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.

§6. Wynagrodzenie Licencjodawcy (Opłata Licencyjna)

 1. Z tytułu korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji w okresie objętym Licencją, Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie (Opłata Licencyjna).
 2. Licencjodawca zamieszcza na stronie Serwisu w formie Cennika informację o obowiązującej cenie Licencji na Aplikację. Poszczególne zakresy funkcjonalności Aplikacji w ramach typów odpłatnych Abonamentów, jak również wysokość opłat uiszczanych za wybrane okresy użytkowania Aplikacji wskazane są w Cenniku.
 3. Opłata Licencyjna płatna jest w wysokości i na zasadach określonych w wersji Cennika aktualnej w momencie zawierania Umowy (w tym przedłużania Umowy) oraz pobierana od Licencjobiorcy na poniższych zasadach:
  • płatna z góry, za wybrany przez Licencjobiorcę okres rozliczeniowy w ramach Abonamentu;
  • realizowana przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie;
  • po dokonaniu wyboru systemu płatności elektronicznej, Serwis przekierowuje Licencjobiorcę na właściwą stronę internetową operatora danego systemu płatności w celu dokonania zapłaty tytułem Opłaty Licencyjnej;
  • w przypadku wybrania Dodatkowych Usług Abonamentowych do kwoty Opłaty Licencyjnej zostaje doliczona odpowiednia kwota zgodnie z Cennikiem;
  • pierwszy okres rozliczeniowy jest liczony od pierwszego dnia po upływie trwania Licencji Testowej;
  • Licencjodawca wystawi fakturę VAT z tytułu wykupienia Licencji - faktura VAT wystawiona i doręczona będzie w formie elektronicznej na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail na kwotę z Cennika odpowiadającą wybranemu pakietowi w ramach Abonamentu; po dokonaniu płatności Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy korzystanie z Aplikacji;
  • Opłata Licencyjna jest bezzwrotna;
  • Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy;
  • za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Licencjodawcy;
  • za zgodą Licencjodawcy, Licencjobiorca ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy;
  • Opłata Licencyjna może być uiszczana również za pośrednictwem dodanych płatności cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany - płatności cykliczne zostaną uruchomione na zasadach wskazanych w Serwisie pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Licencjobiorcę i wyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej;
  • operator płatności ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatności oraz niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi płatności w ramach dokonywanych przez Licencjobiorcę płatności za Licencję.
 4. Licencjobiorca ma obowiązek informowania Licencjodawcy o wszelkich zmianach danych potrzebnych do wystawienia faktury z odpowiednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem od daty zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę, pod rygorem skuteczności doręczenia faktury w oparciu o posiadane przez Licencjodawcę dane.
 5. Nieuiszczenie Opłaty Licencyjnej (kolejnej Opłaty Licencyjnej w ramach przedłużania Umowy) jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do używania Aplikacji, aktualizacji Aplikacji i wsparcia technicznego, do czasu wpłaty Opłaty Licencyjnej (Licencjobiorcy pozostaje jedynie możliwości podglądu i pobrania danych medycznych).
 6. Wysokość Opłaty Licencyjnej za korzystanie z Aplikacji została podana w Cenniku w kwocie netto, do której to kwoty doliczony zostaje podatek VAT zgodnie ze stawkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§7. Zmiana Abonamentu i Dodatkowe Usługi Abonamentowe

 1. W trakcie trwania Umowy, Licencjobiorca ma możliwość zmiany pakietu w ramach Abonamentu poprzez samodzielne zmiany Abonamentu w Aplikacji w zakładce Ustawienia/Abonamenty.
 2. W przypadku zmiany na pakiet droższy pozostały okres ważności Abonamentu zostaje przeliczony według parametrów pakietu droższego. Opłata Licencyjna zostanie wówczas rozliczona w odpowiedniej wysokości w wystawionej fakturze. 
 3. Zmiana na pakiet tańszy nie powoduje zwrotu części uiszczonej Opłaty Licencyjnej czy przedłużenia opłaconego okresu w ramach Abonamentu.
 4. W ramach Licencji Licencjodawca może świadczyć na rzecz Licencjobiorcy Dodatkowe Usługi Abonamentowe       dodatkowe w postaci usług SMS oraz dodatkowej powierzchni dyskowej, które mogą zostać włączone do danego Abonamentu za dodatkową odpłatnością wskazaną w Cenniku.
 5. Licencjodawca zamieszcza na stronie Serwisu w formie Cennika informację o obowiązującej cenie Dodatkowych Usług Abonamentowych na Aplikację.
 6. W przypadku wybrania przez Licencjobiorcę Dodatkowych Usług Abonamentowych do kwoty Opłaty Licencyjnej zostanie doliczona odpowiednia kwota zgodnie z Cennikiem.
 7. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym w ramach danego Abonamentu pakiety sms lub inne Dodatkowe Usługi Abonamentowe przepadają.
 8. Jeżeli z odrębnych ustaleń nie wynika inaczej do zamówionych przez Licencjobiorcę Dodatkowych Usług Abonamentowych postanowienia Umowy, Regulaminu oraz Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

§8. Zakres udzielanej licencji - pola eksploatacji.

 1. Licencja udzielona zostaje Licencjobiorcy na następujących polach eksploatacji:
  • korzystania z Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnościami, do użytku wewnętrznego Licencjobiorcy, w ustalonym przez Licencjobiorcę celu - w szczególności w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji i z zastrzeżeniem, iż kopia ta nie może być używana równocześnie z oryginałem Aplikacji;
  • zapisywania w pamięci Urządzeń, na których będzie wykorzystywane oprogramowanie, w tym pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej, na nośnikach informacji, w tym na dyskach HDD/SDD, flash, kartach SD, płytach CD, DVD, dyskietkach, w chmurze, na serwerach;
  • wprowadzania do sieci Internet, intranet, extranet, sieci lokalnej czy też do innej sieci umożliwiającej połączenie się co najmniej dwóch urządzeń elektronicznych, udostępnianie oraz przesyłanie oprogramowania za pomocą takich sieci;
  • uruchamianie na urządzeniach takich jak komputery, urządzenia mobilne, serwery, infrastruktura chmurowa, udostępnianie możliwości korzystania z programu online oraz inne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • umożliwiania korzystania z Aplikacji Użytkownikom, zakładanie im kont w ramach Aplikacji, w taki sposób aby każdy z nich miał dostęp do Aplikacji w miejscu i czasie przez niego wybranym; 
  • wyświetlania oraz odtwarzanie, w tym publiczne pokazywanie, stremowanie, tworzenie materiałów audiowizualnych prezentujących Aplikację;
  • drukowania, przechowywania, wykonywania backup’u pozwalającego na przywrócenie funkcjonalności systemu po ewentualnych awariach;
  • tworzenia za pomocą Aplikacji baz danych, raportów, wydruków, analiz oraz dokumentów oraz wykorzystywanie takich efektów pracy programu w dowolny, ustalony przez Licencjobiorcę sposób.
 2. Aplikacja jest licencjonowana jako całość. Części składowe Aplikacji nie mogą być rozdzielane.
 3. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z ograniczeniami Licencji wskazanymi w § 4 Umowy, a nadto przyjmuje do wiadomości, że nie jest on uprawniony do odsprzedaży, reprodukowania ani dystrybuowania Aplikacji w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. Licencjobiorcy w szczególności nie wolno wykonywać kopii oprogramowania i udostępniać jej w sieci, gdzie mogłoby z niego skorzystać wielu użytkowników w tym samym czasie. 
 4. Licencjobiorca dodatkowo zobowiązuje się:
  • zabezpieczyć Aplikację przed dostępem do niej przez nieupoważnione Osoby Trzecie;
  • współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Aplikacji;
  • korzystać z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem;
  • niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o niezgodnym z Umową wykorzystaniu Aplikacji, o wszelkich naruszeniach oraz podejrzeniach naruszenia praw autorskich do Aplikacji przez jakikolwiek podmiot a także o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach, błędach w działaniu Aplikacji, a także do podjęcia w dobrej wierze współpracy z Licencjodawcą w procesie eliminacji tychże nieprawidłowości;
  • nie angażować, ani nie uczestniczyć z jakąkolwiek osobą trzecią w nieautoryzowanym wytwarzaniu, zwielokrotnianiu, dostarczaniu, przekazywaniu ani używaniu fałszywego, pirackiego lub nielegalnego oprogramowania w jakikolwiek sposób związanego z Aplikacją (w tym powstałego na jej bazie);
  • uruchamiać oraz korzystać z Aplikacji wyłącznie na Urządzeniach (oraz przy zastosowaniu systemów operacyjnych) spełniających minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie;
  • nie wykorzystywać jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub programów komputerowych mogących mieć jakikolwiek negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji.

§81. Raportowanie zdarzeń medycznych – wsparcie Aplikacji 

 1. Od 1 lipca 2021 r. lekarze dentyści podlegają obowiązkom raportowania informacji o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) za pośrednictwem SIM (dalej łącznie jako: „Obowiązek Raportowania”).
 2. Aplikacja zawiera funkcjonalności, które ułatwiają wykonanie Obowiązku Raportowania przez Licencjobiorców, w tym wspierają Licencjobiorców przy dopasowaniu kodów ICD-9 oraz ICD-10 do rozpoznań i procedur.
 3. Wdrożone do Aplikacji funkcjonalności jedynie wspierają Licencjobiorców w całym procesie związanym z Obowiązkiem Raportowania, w szczególności Aplikacja w sposób domyślny przedstawia wyłącznie propozycje kodów ICD-9 i ICD-10, które to powinny być każdorazowo weryfikowane przez Licencjobiorcę i dostosowywane przez Licencjobiorcę (m.in. z uwagi na niejednoznaczność oznaczeń w katalogach ICD-9 oraz ICD-10).
 4. Licencjobiorca oświadcza, że jest świadomy, że funkcjonalności Aplikacji ułatwiające wykonanie Obowiązku Raportowania nie stanowią i nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla profesjonalnych działań lekarzy dentystów w ramach Obowiązku Raportowania - są jedynie dodatkowym narzędziem  profesjonalisty mającym na celu wspieranie w realizacji Obowiązków Raportowania. 
 5. Tym samym Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak wdrożonym wsparciem Aplikacji ułatwiającym Licencjobiorcy realizację Obowiązków Raportowania.
 6. Korzystanie z wdrożonych do Aplikacji funkcjonalności w ramach Obowiązków Raportowania odbywa się na wyłączne ryzyko Licencjobiorcy.
 7. Podczas pierwszego uruchamiania Aplikacji i konfigurowania procedur zalecane jest samodzielne sprawdzenie przez Licencjobiorcę poprawności dopasowania procedur i dokonanie ich ew. modyfikacji zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością Licencjobiorcy. 

§9. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodny z zakupionym Abonamentem, a dalsze korzystanie z Aplikacji będzie możliwe po zakupie Licencji na dalszy okres abonamentowy.
 2. Umowa zachowuje moc prawną do momentu jej rozwiązania.
 3. Po upływie czasu określonego w ust. 1 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu albo w przypadku uiszczenia stosownej Opłaty Licencyjnej jest przedłużana na dalszy okres abonamentowy. 
 4. Przedłużenie Licencji obciążone jest Opłatą Licencyjną na zasadach wskazanych w Umowie.
 5. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy ulega ona rozwiązaniu i nie powoduje po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek obowiązków (w szczególności nie skutkuje zwrotem Licencjobiorcy Opłaty Licencyjnej). 
 6. Z chwilą rozwiązania Umowy bądź innego sposobu zakończenia Umowy:
  • Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Umowy, zaprzestania korzystania z Aplikacji, a w przypadku naruszenia Umowy zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia powstałej szkody;
  • Licencjodawca dokona zwrotnego przekazania wszelkich dotychczasowych danych przetwarzanych przez Licencjodawcę, poprzez zapewnienie:
   • prawa do odczytu wszelkich danych zgromadzonych w Aplikacji przez 60 dni od dnia zakończenia Umowy w jakikolwiek sposób;
   • udostępnienia ich do pobrania na koncie Licencjobiorcy przez okres 60 dni od dnia zakończenia Umowy w jakikolwiek sposób;
  • Licencjobiorca zobowiązany jest do przekazania Licencjodawcy (w terminach, o których mowa powyżej w lit. b.) informacji zwrotnej i protokolarnego potwierdzenia pobrania wszelkiej dokumentacji i danych znajdujących się Aplikacji, w tym potwierdzenia ich czytelności – zgodnie ze wzorem protokołu stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy; 
  • dokumentację medyczną sporządzoną w gabinecie stomatologicznym, stanowiącą jej dokumentację wewnętrzną, Licencjobiorca powinien przechowywać przez okresy wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa – w szczególności archiwizacja tej dokumentacji musi spełniać ściśle określone warunki przewidziane ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (za spełnienie wymogów zachowywania dokumentu medycznego odpowiada administrator danych osobowych Licencjobiorcy);
  • po upływie terminów, o których mowa w lit. b. powyżej Licencjodawca zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z przetwarzania danych Licencjobiorcy, a po okresie 90 dni od dnia zakończenia Umowy dane Licencjobiorcy / Użytkowników, dane pacjentów etc. usuwane są z baz danych Licencjodawcy.
 7. Postanowienia ust. 6 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do sytuacji zakończenia okresu obowiązywania Licencji Testowej i nie uiszczenia Opłaty Licencyjnej zgodnie z Umową (o ile w czasie Licencji Testowej Licencjobiorca przechowywał w Aplikacji jakąkolwiek dokumentację medyczną, inne dane medyczne, dane Użytkowników etc.). 
 8. Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych i przechowywania dokumentacji medycznej określają w szczególności:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

§10. Odpowiedzialność Stron

 1. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku użycia Aplikacji i bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Aplikacji, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy.
 2. Licencjobiorca oświadcza i akceptuje, iż żadne oprogramowanie nie jest całkowicie wolne od ewentualnych błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera z regularną częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Licencjobiorcy.
 3. Licencjodawca nie gwarantuje, iż Aplikacja spełni wymagania Licencjobiorcy lub że Aplikacja będzie działała bez przeszkód.
 4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  • Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia Aplikacji z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych;
  • mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Licencjodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji. 
  • żadnego postanowienia Licencji nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.
 5. Licencjobiorca powinien uruchomić Licencję Testową przed zakupem Licencji w celu zapoznania się z Aplikacją, sprawdzenia poprawności działania Aplikacji oraz zweryfikowania czy Aplikacja spełnia jego oczekiwania. W tym celu powstała darmowa 14-dniowa Licencja Testowa.
 6. Skutki decyzji zakupu i wyniku zamierzonego oraz niezamierzonego działania Aplikacji ponosi Licencjobiorca.
 7. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych przechowywanych przy pomocy Aplikacji w tym za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 8. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Umowy, w tym nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, majątkowe lub osobiste szkody dowolnego rodzaju wynikające z Licencji lub eksploatacji Aplikacji, z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności z tego tytułu jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności (choć nie wyłącznie) za:
  • usterki w Aplikacji oraz ich skutki powstałe wskutek: nieautoryzowanego dostępu, korzystania z Aplikacji niezgodnie z przeznaczeniem, współistnienia na danym Urządzeniu Oprogramowania Firm Trzecich, w tym w szczególności antywirusów, firewall i innych, które uniemożliwiają poprawną pracę Aplikacji, niepoprawną konfigurację ustawień Aplikacji przez Licencjobiorcę / Użytkownika;
  • nieprawidłowe działanie Aplikacji wynikające z obecności Oprogramowania Firm Trzecich, niepoprawnej konfiguracji Urządzeń lub innego oprogramowania komputerowego Licencjobiorcy;
  • poprawność danych wprowadzanych do Aplikacji przez personel medyczny lub niemedyczny oraz Osoby Trzecie lub też inne osoby mające dostęp do Aplikacji;
  • za nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę przepisów prawa o prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • błędy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające ze zdarzeń losowych, obecności złośliwego oprogramowania w Urządzeniach Licencjobiorcy;
  • trwałą lub czasową niemożność korzystania z Aplikacji z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
  • utracone przez Licencjobiorcę korzyści oraz za utracone przez Licencjobiorcę - z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy - poufne lub inne informacje.
 10. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody będące wynikiem jego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 
 11. Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do równowartości 2-krotności Opłaty Licencyjnej uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Licencjodawcy za przypadki utraty lub wycieku danych osobowych / poufnych informacji z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy.
 12. Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy znajdą każdorazowo zastosowanie w najszerszym, maksymalnym, dozwolonym prawnie zakresie i będą dotyczyć wszelkich możliwych podstaw odpowiedzialności i szkód, niezależnie od sposobu ich powstania.
 13. Strony wyłączają uprawnienia Licencjobiorcy z tytułu rękojmi.

§ 11. Aktualizacje i wsparcie techniczne

 1. Licencjodawca może w trakcie obowiązywania Umowy udostępnić Licencjobiorcy Aktualizacje Aplikacji bez uiszczania dodatkowej opłaty. Rozwój Aplikacji zależy przy tym w pełni od decyzji Licencjodawcy - w szczególności Licencjodawca nie jest zobowiązany, ani do rozwoju Aplikacji, ani dostarczania jego modyfikacji, w tym Aktualizacji.
 2. Aktualizacja jest traktowana jako część Aplikacji i podlega postanowieniom niniejszej Umowie oraz postanowieniom Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja może także automatycznie pobierać Aktualizacje i je instalować, bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Licencjobiorcy.
 4. Aktualizacje, mają na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Aplikacji i  mogą mieć  formę  programów  poprawiających  błędy, defekty,  ulepszonych  lub  nowych  funkcji,  lub  zupełnie  nowych  wersji Aplikacji. 
 5. Z chwilą zawarcia umowy Licencjobiorca może otrzymać od Licencjodawcy Dokumentację, w tym instrukcję użytkowania, która stanowić ma pomoc w korzystaniu z Aplikacji. Niezależnie od powyższego, Licencjobiorcy w okresie obowiązywania Umowy przysługuje prawo do nieodpłatnego wsparcia technicznego.
 6. Usługi z zakresu wsparcia technicznego związanego z Aplikacją:
  • obejmują wsparcie w usuwaniu i naprawie błędów w Aplikacji oraz bieżącą pomoc techniczną związaną z eksploatacją Aplikacji;
  • są świadczone Licencjobiorcy / Użytkownikowi wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail biuro@iqdental.pl.
 7. Zgłaszając błąd w Aplikacji lub inny problem Licencjobiorca / Użytkownik  powinien podać:
  • oznaczenie Licencjobiorcy (w tym nr ID Licencjobiorcy jeżeli został nadany);
  • typ i wersję Aplikacji;
  • wersję systemu operacyjnego oraz zainstalowane poprawki (w tym Service Pack) dla systemu operacyjnego;
  • rodzaj używanych Urządzeń;
  • rzeczowy opis problemu;
  • informacje o komunikatach błędów (jeśli się pojawiają).
 8. Licencjobiorca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszony problem z funkcjonowaniem Aplikacji w ciągu 3 dni roboczych, a następnie dokonać wszelkich koniecznych i zasadnych czynności naprawczych w trybie i terminie uzgodnionym z Licencjobiorcą.
 9. Licencjodawca ma on prawo odmowy dokonania czynności naprawczych, jeżeli błędy w Aplikacji powstały z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy. 
 10. Wszelkie komponenty Aplikacji dostarczone w ramach wsparcia technicznego uważa się za elementy Aplikacji i jako takie podlegają one warunkom niniejszej Umowy.
 11. Licencja Testowa nie zawiera usługi Wsparcia technicznego.
 12. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do:
  • prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, Aplikacji i systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Aplikacji;
  • czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w ramach Umowy bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego oraz bezpieczne użytkowanie Aplikacji. 

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Prywatności 

 1. Licencjodawca przetwarza dane osobowe podane przez Licencjobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, Umową powierzenia przetwarzania danych stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy oraz Polityką Prywatności.
 2. Wszystkie zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (w tym zasady wykorzystywania Plików Cookies w związku z używaniem Aplikacji) zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem: www.iqdental.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Podanie przez Licencjobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. 
 4. Licencjobiorca ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania danych, w tym do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych Licencjobiorców jest Licencjodawca. Licencjodawca nie jest natomiast administratorem innych danych osobowych przechowywanych przez Licencjobiorcę za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, w szczególności danych osobowych Użytkowników Aplikacji oraz osób trzecich (pacjentów).

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Aplikacja zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje Licencjodawcy i innych podmiotów oraz jest chroniona Prawem Autorskim.
 2. Z zastrzeżeniem informacji, które są lub zostaną podane do wiadomości publicznej z przyczyn niezależnych od Licencjobiorcy lub w zakresie dopuszczonym przepisami prawa - wszystkie informacje, w tym m.in. dane, specyfikacje, dokumentacje, kody źródłowe, cenniki, które Licencjobiorca mógł otrzymać w związku z Aplikacją, stanowią informacje poufne. Licencjobiorca potwierdza niniejszym, że będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i nie będzie w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, ujawniał informacji poufnych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 
 3. Licencjobiorca zobowiązuje się nadto do utrzymania w tajemnicy w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu do nieprzekazywania osobom trzecim:
  • informacji oraz danych o przedsiębiorstwie Licencjodawcy i jego klientach – stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w szczególności tajemnica handlowa rozciąga się na wszelkie informacje przekazane drugiej Stronie, przy okazji udzielenia Licencji);
  • wszelkich informacji dotyczących Aplikacji, które mogą zaszkodzić jego istocie i przychodom z jego wykorzystania i sprzedaży.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Umowie, które wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania w Serwisie Licencjodawcy. Licencjodawca o zmianach Umowy będzie każdorazowo niezwłocznie powiadamiał Licencjobiorcę. Zmieniona Umowa wiąże Licencjobiorcę, jeżeli Licencjobiorca został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W okresie do momentu rozwiązania Umowy obowiązują postanowienia dotychczasowej Umowy. Aktualna treść Umowy Licencji będzie każdorazowo dostępna na stronie internetowej Serwisu.
 5. Licencjobiorca nie może bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy przenieść lub obciążyć praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej.
 6. Licencjodawca jest uprawniony przenieść prawa lub obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, bez zgody Licencjobiorcy.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim oraz podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Licencjodawca i Licencjobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 9. W przypadku sprzeczności Umowy z Regulaminem lub Polityką Prywatności decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w szczególności przepisy ustawy Prawo Autorskie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonania Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 12. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załączniki stanowiące integralną część Umowy to Cennik, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzór Protokołu z potwierdzeniem pobrania wszelkiej dokumentacji i danych znajdujących się Aplikacji.
 13. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Aplikacji, jak również Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@iqdental.pl.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY LICENCJI 

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „Umowa Powierzenia”) zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą i stanowi wiążącą umowę prawną pomiędzy Stronami. Licencjobiorca oświadcza, że przed zakupem i/lub rozpoczęciem z korzystania z Aplikacji dokładnie zapoznał się z treścią niniejszej Umowy Powierzenia oraz wynikającymi z niej prawami i obowiązkami. Licencjobiorca nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, zgadza się podporządkować jej postanowieniom.

Warunkiem legalnego korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie niniejszej Umowy Powierzenia. Użytkując Aplikację Licencjobiorca potwierdza swoją akceptację niniejszej Umowy Powierzenia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Powierzenia nie należy używać Aplikacji.

Pojęcia użyte w Umowie Powierzenia i pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w treści Umowy Licencji, Regulaminie lub Polityce Prywatności.

Umowa Powierzenia stanowi integralną część Umowy Licencji i określa zasady przetwarzania przez Licencjodawcę na zlecenie Licencjobiorcy Danych Osobowych Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji za pośrednictwem Aplikacji.

§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Licencjobiorca – jako Administrator Danych Osobowych Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji (dalej także: „Administrator”), w związku z zawarciem przez Strony umowy podstawowej (Umowy Licencji), powierza Licencjodawcy – jako podmiotowi przetwarzającemu (dalej także: „Podmiot przetwarzający”), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i  w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.
 2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Administrator oświadcza, iż:
  • uzyskał odpowiednie (wymagane przepisami prawa) zgody osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji Danych Osobowych Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji, w tym dokumentacji medycznej / fotografii / innych danych i materiałów dotyczących pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji;
  • Dane Osobowe Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji zostały przez Administratora pozyskane w sposób zgodny z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • umieszczenie jakichkolwiek danych i materiałów w Aplikacji przez Administratora jest równoznaczne z oświadczeniem, że Administrator posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 4. Brak uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz brak poinformowania Podmiotu przetwarzającego przez Administratora o cofnięciu takiej zgody lub jej ograniczeniu zwalnia Podmiot przetwarzający od odpowiedzialności za naruszenia przepisów w tym zakresie. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Podmiot przetwarzający o cofnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Użytkownika celem zablokowania mu dostępu do Aplikacji.

§2. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy Dane Osobowe Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji związane z procesem wykonania umowy podstawowej (Umowy Licencji):
  • Dane Osobowe Użytkowników Aplikacji: imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, płeć, PESEL, miejsce zatrudnienia, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, historia zatrudnienia, nr prawa wykonywania zawodu, ewidencja czasu pracy 
   i inne dane niezbędne do wykonania Umowy Licencji (dane zwykłe);
  • Dane Osobowe Pacjentów:
   • dane zwykłe: imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, płeć, PESEL, adres korespondencyjny, dane rozliczeniowe, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego;
   • dane szczególnie chronione: informacje o stanie zdrowia pacjentów Administratora – w tym
    • informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej;
    • numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych
    • informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych;
    • wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła 

oraz inne dane niezbędne do wykonania Umowy Licencji, o ile przetwarzanie jest niezbędne dla celów jej wykonania. 

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe wskazane w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy Powierzenia w formie elektronicznej w Aplikacji i wyłącznie w celu wykonania Umowy Licencji - wykonywania czynności związanych z zapewnieniem prawidłowego korzystania z Aplikacji na warunkach określonych Umową Licencji, w zakresie obejmującym: ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie, niszczenie, porządkowanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie i wykorzystywanie.

§3. Sposób wykonania Umowy Powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Umową Licencji, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż znane mu są przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy dołożeniu najwyższej, wymaganej od profesjonalisty staranności, w szczególności Podmiot przetwarzający zapewnia, że posiada wiedzę fachową i zasoby, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będzie przetwarzał na podstawie Umowy Powierzenia.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO (w szczególności ryzyka przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych), przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania dokonywanego na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia. 
 5. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Podmiot przetwarzający ma charakter subsydiarny do czynności stanowiących zasadniczy cel umowy podstawowej (Umowy Licencji).
 6. Czas trwania przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia jest uzależniony od czasu obowiązywania umowy podstawowej (Umowy Licencji). Umowa podstawowa (Umowa Licencji) została zawarta na czas oznaczony zgodny z zakupionym Abonamentem.
 7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy zwraca Administratorowi - na zasadach przewidzianych Umową Licencji - wszystkie dane powierzone mu do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia, co jednocześnie zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie. Powyższe oznacza również obowiązek nakazania i wyegzekwowania dokonania ww. czynności u osób lub podmiotów, którym dane osobowe zostały podpowierzone oraz poświadczenie powyższych czynności stosownym protokołem. Po upływie terminów, o których mowa w § 9 ust. 6 lit. b. Umowy Licencji, Licencjodawca zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z przetwarzania danych Licencjobiorcy, a po okresie 90 dni od dnia zakończenia Umowy Licencji dane Licencjobiorcy / Użytkowników, dane pacjentów etc. usuwane są z baz danych Licencjodawcy.
 8. Podmiot przetwarzający ma również prawo do zachowania odpowiednio zabezpieczonych danych osobowych w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, a także w innych przypadkach, gdy przechowywanie danych nakazują odrębne przepisy praw. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy powierzonych danych osobowych i nie przetwarzać ich dłużej w sposób aktywny. 
 9. Dokumentację medyczną sporządzoną w gabinecie stomatologicznym, stanowiącą jej dokumentację wewnętrzną, Administrator powinien przechowywać przez okresy wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności archiwizacja tej dokumentacji musi spełniać ściśle określone warunki przewidziane ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za spełnienie wymogów archiwizacji i zachowywania dokumentu medycznego odpowiada wyłącznie Administrator.
 10. Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych określają:
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.).
 11. Podmiot przetwarzający ze swojej strony zabezpiecza dokumentację medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej, korzysta z bezpiecznych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych, dokumentacja jest dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych, jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem. Podmiot przetwarzający wprowadza metody i środki ochrony dokumentacji medycznej, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
 12. Rozwiązania Aplikacji zapewniają Licencjobiorcy:
  • możliwość podglądu i pobrania danych medycznych i materiałów wprowadzonych do Aplikacji;
  • wykonanie kopii zapasowej bazy danych kliniki i pobranie jej celem spełnienia przez niego wymogów przechowywania dokumentu medycznego.
 13. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
 14. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym przekazuje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
 15. Informacja o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych przekazana Administratorowi danych powinna zawierać co najmniej:
  • opis charakteru naruszenia oraz – o ile to możliwe – wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości oraz rodzaju danych, których naruszenie dotyczy;
  • imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki lub osoby, z którą Administrator danych może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia;
  • opis możliwych konsekwencji naruszenia;
  • opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

§4. Uprawnienia kontrolne Administratora danych

 1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzania audytu/inspekcji przestrzegania przez Podmiot przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy Powierzenia, a Podmiot przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzenie audytu/inspekcji.
 2. Administrator danych jest uprawniony do audytu/inspekcji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że przedstawiciele Administratora danych uprawnieni będą do żądania od osób upoważnionych po stronie Podmiotu przetwarzającego informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu na mocy Umowy Powierzenia danych osobowych.
 3. Audyt/inspekcja przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego przez Administratora danych o zamiarze przeprowadzenia audytu/inspekcji, co najmniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu/inspekcji, ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Administratora danych do przeprowadzenia audytu/inspekcji.
 4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
 5. W przypadku kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych przez uprawniony do tego przepisami prawa organ nadzorczy, w szczególności kontroli prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomić o tym fakcie Administratora danych. Przedstawiciel Administratora danych upoważniony jest do wzięcia udziału w audycie/inspekcji, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Podmiotu przetwarzającego.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcie wszelkich uchybień stwierdzonych w trakcie audytu/inspekcji, o której mowa w ust. 5 powyżej lub audytu/inspekcji, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej oraz powiadomienia o tym fakcie Administratora danych, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie z zakresu obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

§5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania (podpowierzenie)

 1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innych podmiotów przetwarzających takich jak: dostawcy IT, podmioty zapewniające obsługę prawną i księgową. W pozostałym zakresie Podmiot przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego przy realizacji niniejszej Umowy wyłącznie za zgodą Administratora danych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do informowania Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających.
 2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez Podmiot przetwarzający z dalszym podmiotem przetwarzającym. Na dalszy pomiot przetwarzający zostaną nałożone takie same obowiązki, jak obowiązki Podmiotu przetwarzającego określone w niniejszej Umowie Powierzenia.   
 3. Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. 

§ 6. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie Powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego.
 3. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
 4. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego ogranicza się do równowartości 2-krotności Opłaty Licencyjnej uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

§ 7. Wynagrodzenie

Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego wynikające z umowy podstawowej (Umowy Licencji) obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy podstawowej (Umowy Licencji), na zasadach określonych niniejszą Umową Powierzenia.

§ 8. Czas obowiązywania Umowy Powierzenia

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy podstawowej (Umowy Licencji). 

§ 9. Rozwiązanie Umowy Powierzenia

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, lub niniejszej Umowy, a w szczególności:

 1. przetwarzania danych osobowych w celu innym niż określony niniejszą Umową Powierzenia,
 2. ustalenia w wyniku audytu lub inspekcji (kontroli), iż Podmiot przetwarzający nie zapewnia bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych, oraz bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Administratora do usunięcia stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
 4. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych.

§ 10. Zasady zachowania tajemnicy

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy ww. informacji nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy Licencji, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Licencji.
 3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania  informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 11. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia w sprawach związanych z ochroną danych osobowych winny być wysyłane na następujące adresy poczty elektronicznej oraz nr telefonów Podmiotu przetwarzającego:

 1. dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego - e-mail: biuro@iqdental.pl
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Podmiotu przetwarzającego: e-mail: biuro@iqdental.pl; 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały postanowienia Umowy Licencji, Regulaminu, Polityki Prywatności, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla Podmiotu przetwarzającego.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umową Licencji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej Umowy Powierzenia.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram