POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI IQDENTAL 

OBOWIĄZUJĄCA OD 18 STYCZNIA 2024 R.

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora - IQ Dental System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Kościuszki 229/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646702, NIP: 8672242363, REGON: 365847216 - Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu oraz Aplikacji.
 2. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu Danych Osobowych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, 
  w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem 
  z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Polityka Prywatności zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. 
 4. System ochrony Danych Osobowych w szczególności uwzględnia wymagania przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach takich jak:
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016);
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 8. Polityka Prywatności jest udostępniona Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej www.iqdental.pl/polityka-prywatnosci, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści.
 9. W przypadku nieakceptowania zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z niniejszej Polityki Prywatności nie należy korzystać Aplikacji.

§2. Definicje 

Na potrzeby Polityki Prywatności, następujące pojęcia i terminy będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

Aplikacjaautorskie oprogramowanie pod nazwą IQDENTAL dostarczone przez Usługodawcę wraz Umową i służące przetwarzaniu w określony sposób informacji przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych dla celów zarządzania prywatnymi gabinetami dentystycznymi, w tym m.in. służące do:zarządzania informacjami o pacjentach, zarządzania przebiegiem leczenia, zarządzania wizytami pacjentów, zarządzania realizacją płatności, przygotowywania i generowania raportów,monitoringu rentowności gabinetu oraz produktywności pracy lekarzy,dostępu online do dedykowanych kont pacjentów,delegowania i monitorowania zadań współpracownikom,wielopoziomowej komunikacji zespołu w gabinecie dentystycznym.
Dane Osobowewszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dane Osobowe Pacjentówdane osobowe pacjentów Usługobiorcy zaliczane do szczególnych kategorii danych osobowych i objęte szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa – w szczególności dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej (usług dentystycznych) – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia, gromadzone i przetwarzane przez Usługobiorców jako administratorów tych danych osobowych w rozumieniu RODO i przetwarzane przez Usługodawcę w związku z zawarciem z Usługobiorcą Umowy Powierzenia.
Dane Osobowe Użytkowników Aplikacjidane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, gromadzone i przetwarzane przez Usługobiorców jako administratorów tych danych osobowych w rozumieniu RODO i przetwarzane przez Usługodawcę w związku z zawarciem z Usługobiorcą Umowy Powierzenia.
Dane Osobowe Usługobiorcydane osobowe Usługobiorcy jako osoby fizycznej (lub osoby reprezentującej Usługobiorcę) korzystającej z Aplikacji na podstawie Licencji. 
Licencjauprawnienie udzielane przez Usługodawcę Usługobiorcy uprawniające do korzystania z Aplikacji na warunkach określonych Umową.
Pliki Cookiestymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez przeglądarkę internetową, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Aplikacji / Serwisu.
Polityka Prywatności niniejszy dokument dostępny na www.iqdental.pl regulujący stosowane przez Usługodawcę sposoby przetwarzania danych osobowych, które Użytkownicy Serwisu / Aplikacji mogą podać w związku z nawiązaniem współpracy z Usługodawcą.
Przetwarzanie Danychkażda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Regulamindokument dostępny na www.iqdental.pl regulujący w szczególności zasady i warunki zakupu, korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji, wymagania techniczne, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkowników, warunki i zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich.
RODOoznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016).
Serwisserwis  internetowy  prowadzony  przez  Licencjodawcę  pod URL: www.iqdental.pl. którego właścicielem jest Usługodawca.
Stronyłącznie Usługobiorca i Usługodawca.
Umowaoznacza umowę licencyjną na korzystanie z Aplikacji wraz z jej załącznikami.
Umowa Powierzeniaumowa, na podstawie której Usługobiorca powierza Usługodawcy do przetwarzania Dane Osobowe Pacjentów, Dane Osobowe Użytkowników oraz inne dane osobowe osób trzecich wprowadzone przez Usługobiorcę / Użytkowników Aplikacji do Aplikacji.
Urządzeniefizyczne urządzenie elektroniczne z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane służące do uruchomienia Aplikacji/Serwisu, spełniające wymagania techniczne dla uruchomienia Aplikacji/Serwisu (np. komputer, telefon komórkowy, tablet). 
Usługiusługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu – w szczególności usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy na podstawie Licencji w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Usługobiorcy Aplikacji na okres wykupionego abonamentu. 
Usługodawca /Administrator IQ Dental System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Kościuszki 229/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646702, NIP: 8672242363, REGON: 365847216; w celach kontaktowych Usługodawca posługuje się adresem poczty elektronicznej biuro@iqdental.pl.
Usługobiorca podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie - Usługobiorca jest przedsiębiorcą tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344  ze zm.).
Ustawa o ochronie danych osobowychustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
Użytkownikłącznie Użytkownik Aplikacji i Użytkownik Serwisu.
Użytkownik Aplikacjikażda osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji (osoba, która uzyskała od Usługobiorcy dostęp do Aplikacji). 
Użytkownik Serwisukażda osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane Osobowe.

§ 3. Administrator Danych Osobowych Usługobiorców oraz Użytkowników Serwisu

Administratorem Danych Osobowych Usługobiorcy (w tym osób kontaktowych wskazanych przez Usługobiorcę) oraz Użytkowników Serwisu jest IQ Dental System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Kościuszki 229/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646702, NIP: 8672242363, REGON: 365847216.

§ 4. Administrator Danych Osobowych Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów, Użytkowników Aplikacji oraz wszystkich Danych Osobowych wprowadzanych za pomocą Aplikacji są wyłącznie Usługobiorcy. Usługobiorcy ponoszą wszelką odpowiedzialność za wszystkie wprowadzane za pomocą Aplikacji informacje i dane oraz zobowiązują się w tym zakresie przestrzegać przepisów obowiązujących - w szczególności przepisów dotyczących ochrony Danych Osobowych. W przypadku naruszenia przez Usługobiorców przepisów w tym zakresie, Usługodawca dawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tym związanej.
 2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe podane przez Usługobiorcę (których administratorem jest Usługobiorca) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe z uwzględnieniem wymogów RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Dane Osobowe Pacjentów oraz Użytkowników Aplikacji, wobec których Usługobiorca jest administratorem danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej Załącznik do Umowy.
 4. Dane wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji stanowią jego własność. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę / Użytkownika Aplikacji do Aplikacji.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji jakichkolwiek materiałów, w tym dokumentacji medycznej / fotografii / innych danych i materiałów dotyczących pacjentów. Umieszczenie jakichkolwiek danych i materiałów w Aplikacji przez Usługobiorcę / Użytkownika Aplikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca / / Użytkownik Aplikacji posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 6. Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną Danych Osobowych regulują m.in.: 
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.).
  • wytyczne wydawane przez kompetentne organy, w których kompetencji znajduje się tematyka ochrony danych osobowych, w tym np. wytyczne Komisji Stomatologicznej NRL w zakresie opracowania i wdrożenia polityk bezpieczeństwa.

Usługobiorca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków związane z ochroną Danych Osobowych wynikających z ww. regulacji. 

§ 5. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
 2. Administrator może wykorzystywać Dane Osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Usługobiorców i Użytkowników Serwisu oraz ogranicza zbieranie oraz wykorzystanie Danych Osobowych Usługobiorców oraz Użytkowników Serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Usług.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:
  • zapewnienie funkcjonalności i korzystania z Aplikacji / Serwisu, w szczególności przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy - np. założenie konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej reklamacji lub zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązków finansowo – księgowych i wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym:
  • dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  • prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności Aplikacji / Serwisu, jakością świadczonych Usług i dostosowaniem ich do Usługobiorców / Użytkowników.
 4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w poniższych celach:
  • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego oraz Usług;
  • marketingu bezpośredniego, wysyłania informacji marketingowych (marketing własny), analiz skuteczności działań marketingowych, profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych,
  • rozwoju Usług, wsparcia obsługi Serwisu oraz Aplikacji oraz wykonania obowiązków ściśle określonych przepisami prawa, 
  • wysyłania informacji o prowadzonych przez Usługodawcę działaniach,
  • przechowywania historii przekazanych wszelkich wpłat, zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych,
  • statystycznych, badawczych i archiwalnych, w tym w celu badania satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu / Aplikacji, a także określenia jakości Serwisu / Aplikacji;
  • wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu oraz Aplikacji i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
 5. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, Usługobiorca oraz Użytkownik Serwisu w każdej chwili może ją wycofać lub ograniczyć. Przetwarzanie Danych Osobowych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
 6. Kategoria zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych informacji przy użyciu Aplikacji zależy od Usługi, z jakiej Usługobiorca / Użytkownik Serwisu korzysta oraz zasad gromadzenia informacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności. 
 7. Administrator danych osobowych może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Danych Osobowych: 
  • dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania nazwa firmy, NIP, REGON, KRS);
  • informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia;
  • dane dotyczące zamówionych Usług;
  • informacje o częstotliwości wizyt w Serwisie / Aplikacji, dane dotyczące aktywności w Serwisie / Aplikacji, dane w postaci nr IP, dane dotyczące przeglądanych treści czy Usług w Serwisie, dane dotyczące sesji Urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji;
  • dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
  • dane techniczne;
  • dane dotyczące usług marketingowych.
 8. Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Usługobiorcy / Użytkownika Serwisu lub też ze źródeł publicznie dostępnych (w tym rejestrów publicznych).
 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może stanowić warunek świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu. Podanie Danych Osobowych może być także obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. do celów księgowych, podatkowych).
 10. Administrator może wykorzystywać Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym mogą one podlegać one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w Plikach Cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Serwisu i Aplikacji, treść Usług, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Serwisie i Aplikacji. 
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w trakcie rejestracji poprzez zaznaczenie właściwego miejsca i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
 12. Obligatoryjnym warunkiem zawarcia Umowy, która stanowi podstawę do korzystania z Aplikacji, jest akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności.

§ 6. Czas Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla każdego celu przetwarzania – w tym przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Usługobiorcy / Użytkownika Serwisu.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych, w tym podatkowych. W szczególności po rozwiązaniu Umowy, dane osobowe Użytkownika Serwisu będą przechowywane ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń - minimum 6 lat. Dane dotyczące Usług płatnych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty złożenia zamówienia na realizację Usług płatnych.
 3. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 6 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 4. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 5. Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
 6. Dane Osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu.

§ 7. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, ma prawo do: 
  • bycia informowanym o przetwarzaniu Danych Osobowych,
  • dostępu do swoich Danych Osobowych,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania Danych Osobowych, 
  • usunięcia Danych Osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
  • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, 
  • przenoszenia Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania Danych Osobowych, 
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  • niepodlegania profilowaniu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 
 2. Jeżeli Usługobiorca / Użytkownik Serwisu udzielił zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych do dowolnego celu ma również prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili
 3. Osoba, która chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie powinna dokonać zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub w formie pisemnej na adresy do kontaktu z Administratorem podane w § 10 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora powinny zawierać: 
  • dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, 
  • zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  • żądanie oraz podstawę prawną tego żądania 
  • oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 5. Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. 
  W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania.

§ 8. Odbiorcy Danych Osobowych 

 1. Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe są przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu / Aplikacji;
  • inni odbiorcom danych – w tym podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, dostawcom usług pocztowych, partnerom biznesowym;
  • organom państwowym, w tym, organom ścigania, prokuraturze, policji, izbie celnej, PUODO, Prezes UOKiK w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 2. Przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy jest to konieczne, w szczególności gdy wymaga tego korzystanie z usług podmiotu zewnętrznego, zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi czy też obrony roszczeń lub praw Administratora lub też wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przekazujemy Dane Osobowe wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

§ 9. Pliki Cookies 

 1. Serwis i Aplikacja wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane w szczególności w celu:
  • podnoszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, ustalenia liczby osób korzystających z Serwisu i Aplikacji oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z nich, uwierzytelniania Użytkownika w zakresie stosowania Aplikacji i zapewnienia stałego dostępu, konfiguracji Serwisu;
  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu / Aplikacji;
  • zapamiętywanie danych logowania do Serwisu i Aplikacji, zapamiętania lokalizacji użytkownika;
  • zapewnienia produktów lub usług spełniających oczekiwania i potrzeby Użytkownika,
  • utrzymania sesji Użytkownika;
  • określania profilu Użytkowników, wyświetlenia reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.
 3. Administrator stosuje w ramach Serwisu / Aplikacji niezbędne, analityczne, sesyjne, trwałe Pliki Cookies. 
 4. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Ograniczenie / zablokowanie możliwości gromadzenia Plików Cookies na Urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu / Aplikacji. 
 6. Serwis / Aplikacja mogą wykorzystywać funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem Plików Cookies administratorów tych serwisów społecznościowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. – w szczególności celem zapewnienia aktualności niniejszej Polityki Prywatności z obowiązującymi przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami Przetwarzania Danych Osobowych. Z powyższych względów zalecane jest okresowe przeglądanie Polityki Prywatności.
 2. W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych, praktyk stosowanych w Aplikacji / Serwisie lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej: IQ Dental Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 229/6, 40-600 Katowice, lub e-mailowo:
  • dane kontaktowe Administratora - e-mail: biuro@iqdental.pl;
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: biuro@iqdental.pl.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram