REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO 
I APLIKACJI IQDENTAL

OBOWIĄZUJĄCY OD 18 STYCZNIA 2024 R.

Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji. 

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Aplikacji i Serwisu oraz zawiera zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344  ze zm.).

Warunkiem legalnego korzystania z Aplikacji i Serwisu oraz oferowanych za ich pośrednictwem Usług jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja w całości. 

Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi na stronie internetowej https://www.iqdental.pl/regulamin-serwisu, która umożliwia nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§1. Definicje 

Na potrzeby Regulaminu, następujące pojęcia i terminy będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

Abonamentopłacone przez Usługobiorcę, na rzecz Usługodawcy, prawo do korzystania z Aplikacji, przez czas określony, stanowiące podstawę do naliczania Opłaty Licencyjnej wybranej w trakcie rejestracji. której wysokość została oznaczona w Cenniku. Usługobiorca, za korzystanie z Usług odpłatnych, dokonuje zapłaty z góry, za każdy okres rozliczeniowy świadczenia dostępu w wysokości wskazanej w Cenniku. Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi, na który zamawiana jest Usługa oraz liczony jest od dnia zawarcia Umowy.
Aktualizacje wszystkie nowe wersje Aplikacji i oprogramowania dodatkowego (upgrade, update), w tym nowe funkcjonalności, patche i programy korekcji błędów, poprawki, rozszerzenia funkcji, oraz inne modyfikacje, które Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w okresie trwania Umowy bez uiszczania dodatkowej opłaty. 
Aplikacjaautorskie oprogramowanie pod nazwą IQDENTAL dostarczone przez Usługodawcę wraz Umową i służące przetwarzaniu w określony sposób informacji przy wykorzystaniu urządzeń informatycznych dla celów zarządzania prywatnymi gabinetami dentystycznymi, w tym m.in. służące do:zarządzania informacjami o pacjentach, zarządzania przebiegiem leczenia, zarządzania wizytami pacjentów, zarządzania realizacją płatności, przygotowywania i generowania raportów,monitoringu rentowności gabinetu oraz produktywności pracy lekarzy,dostępu online do dedykowanych kont pacjentów,delegowania i monitorowania zadań współpracownikom,wielopoziomowej komunikacji zespołu w gabinecie dentystycznym.
Cennikpublikowana na stronie internetowej www.iqdental.pl informacja, określająca dodatkowe warunki Umowy oraz kwotę Abonamentu w odniesieniu do poszczególnych wariantów udzielnej licencji (wybranego pakietu). Cennik stanowi integralną część Umowy.
Dodatkowe Usługi Abonamentowedodatkowe usługi SMS oraz dodatkowa powierzchnia dyskowa, które mogą zostać włączone do danego Abonamentu za dodatkową odpłatnością wskazaną w Cenniku.
Dokumentacjadokumentacja, którą może udostępniać Usługodawca (w postaci elektronicznej lub papierowej) dotycząca Aplikacji lub jej poszczególnych elementów, umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Aplikacji.
Kontokonto utworzone w trakcie rejestracji w związku zawarciem Umowy i umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
Licencjauprawnienie udzielane przez Usługodawcę Usługobiorcy uprawniające do korzystania z Aplikacji na warunkach określonych Umową.
Licencja Testowabezpłatna, ograniczona, 14-dniowa licencja na Aplikację bez możliwości świadczenia komercyjnych usług, udzielana do celów demonstracyjnych.
Usługodawca /Administrator /LicencjodawcaIQ Dental System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Kościuszki 229/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646702, NIP: 8672242363, REGON: 365847216; w celach kontaktowych Usługodawca posługuje się adresem poczty elektronicznej: biuro@iqdental.pl;
Usługobiorca /Licencjobiorcapodmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie - Usługobiorca jest przedsiębiorcą tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
OprogramowanieFirm Trzecichprogramy firm trzecich w szczególności, do obsługi baz danych, których używa Usługobiorca, a z którymi może się łączyć Aplikacja.
Opłata Licencyjnaopłata, jaką z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie Umowy zobowiązany jest dokonywać Licencjobiorca, naliczana zgodnie z Cennikiem. 
Osoby Trzecieosoby mające dostęp do Aplikacji ze strony Usługobiorcy (w szczególności choć nie wyłącznie jej Użytkownicy).
Pliki Cookiestymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez przeglądarkę internetową, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Aplikacji / Serwisu.
Polityka Prywatności dostępny na www.iqdental.pl dokument regulujący stosowane przez Usługodawcę sposoby przetwarzania danych osobowych, które Użytkownicy Serwisu / Aplikacji mogą podać w związku z nawiązaniem współpracy z Usługodawcą.
Prawo Autorskieustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Regulaminniniejszy dokument dostępny na www.iqdental.pl regulujący w szczególności zasady i warunki zakupu, korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji, wymagania techniczne, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkowników, warunki i zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich.
RODOoznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016).
Serwisserwis  internetowy  prowadzony  przez  Licencjodawcę  pod URL: www.iqdental.pl. którego właścicielem jest Usługodawca.
Stronyłącznie Usługobiorca i Usługodawca.
System teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.)
Umowaoznacza umowę licencyjną na korzystanie z Aplikacji wraz z jej załącznikami.
Urządzeniefizyczne urządzenie elektroniczne z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane służące do uruchomienia Aplikacji/Serwisu, spełniające wymagania techniczne dla uruchomienia Aplikacji/Serwisu (np. komputer, telefon komórkowy, tablet). 
Usługiusługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu – w szczególności usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy na podstawie Licencji w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Usługobiorcy Aplikacji na okres Abonamentu.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344  ze zm.).
Użytkownikłącznie Użytkownik Aplikacji i Użytkownik Serwisu.
Użytkownik Aplikacjikażda osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji (osoba, która uzyskała od Usługobiorcy dostęp do Aplikacji). 
Użytkownik Serwisukażda osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie.

§ 2. Własność Aplikacji i Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji ich nazw, elementów Serwisu i Aplikacji, w szczególności elementów programistycznych, graficznych i innych, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, Umową, Polityką Prywatności i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca jest twórcą Aplikacji i Serwisu - z tego tytułu przysługują mu do nich prawa autorskie wynikające z ustawy Prawo Autorskie. Usługodawca posiada wyłączne i pełne majątkowe prawa do Aplikacji i Serwisu. W szczególności Aplikacja jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Aplikacja i Serwis chronione są Prawem Autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi powszechnie obowiązującymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż, oraz, że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi nie jest w żaden sposób wyłączone lub ograniczone.

§ 3. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług w ramach dostępu do Aplikacji oraz Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady ochrony danych osobowych i odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników Aplikacji zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji odbywa się na mocy Umowy zawieranej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca może udzielić dostępu do Usług świadczonych w ramach Aplikacji oraz Serwisu Aplikacji innym upoważnionym przez niego Użytkownikom.
 5. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Aplikacji ma charakter zawodowy i jest ściśle związane z charakterem prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej.
 6. Wszelkie zasady dotyczące uzyskania przez Usługobiorcę Licencji, na podstawie której Usługodawca będzie świadczył Usługi za pośrednictwem Aplikacji zostały szczegółowo uregulowane w treści Umowy – w szczególności w celu korzystania z Aplikacji Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia Umowy i uiszczania Opłaty Licencyjnej (z wyłączeniem Licencji Testowej). Uruchomienie Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy. 
 7. Regulamin i jego treść nie stanowią oferty zawarcia Umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień powszechnie obowiązujących przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji oraz Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik nie będzie podejmował bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie Usługodawcy oraz zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby chronić i zabezpieczać Aplikację oraz Serwis przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieuprawnione. 
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność korzystania z Serwisu oraz Aplikacji z prawem obowiązującym w miejscu ich używania.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do korzystania z Aplikacji oraz Serwisu:
  • w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  • w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, 
  • z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  • nie dostarczając treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub treści których jawność została wyłączona.
 5. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@iqdental.pl.
 6. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi Urządzeń, na których ma być używana Aplikacja określonymi w treści Regulaminu.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, że Serwis oraz Aplikacja zostały opracowane w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku, i mogą nie realizować wszystkich szczegółowych oczekiwań i wymagań Użytkownika.

§ 5. Zasady korzystania z Aplikacji i Serwisu

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie informacji dostępnych w ramach Serwisu,
  • założenie i prowadzenie Konta,
  • dostęp do zasobów oraz funkcjonalności Serwisu, Aplikacji oraz Konta. 
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z zasobów i funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, Umową, Polityką Prywatności, Dokumentacją (jeżeli zostanie przekazana) oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 3. Funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji mobilnej są zintegrowane, przy czym są od siebie niezależne, co oznacza, że każdy Użytkownik może być zarejestrowany i korzystać z nich niezależnie od siebie, w tym korzystać wyłącznie z Aplikacji albo Serwisu lub z nich obu.
 4. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji, Serwisu Internetowego oraz Usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, czy też przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje. 
 5. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań, Usługodawca może zablokować temu Użytkownikowi dostęp do Serwisu / Aplikacji lub zablokować jego Konto, a także ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Użytkownika poniesionej szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym wiadomym mu przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu /Aplikacji określonym w Regulaminie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie internetowej Serwisu oraz w Aplikacji, treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług określają odpowiednie podmioty trzecie i nie są one elementem Serwisu oraz Aplikacji.

§ 6. Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz Aplikacji

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Aplikacja oraz wszystkie Usługi udostępniane za ich pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 2. System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem i Aplikacją, w tym w szczególności celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
  • Urządzeniem z dostępem do sieci Internet;
  • aktywnym kontem poczty elektronicznej;
  • najnowszą wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge) z włączoną obsługą Plików Cookies i Java Script;
  • zalecana rozdzielczość ekranu: 1920x1080. 
 3. Zaleca się, aby Użytkownik:
  • regularnie weryfikował, pod względem bezpieczeństwa środowisko pracy Urządzenia, na którym używana jest Aplikacja lub z którego korzysta z Serwisu,
  • stosował hasła lub inne metody zapobiegające dostępowi do takiego urządzenia przez osoby nieuprawnione,
  • stosował zabezpieczenia Urządzenia, na którym używana jest Aplikacja,
  • aktualizował na bieżąco oprogramowanie antywirusowe i systemowe wykorzystywane w Urządzeniu,
  • nie używał na takim urządzeniu funkcji automatycznego zapamiętywania danych uwierzytelniających, które umożliwiają dostęp do Aplikacji i Konta.
 4. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu, Aplikacji lub Konta Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@iqdental.pl.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, Aplikacji i Systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Aplikacji / Serwisu;
  • czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo Systemu teleinformatycznego oraz bezpieczne użytkowanie Aplikacji / Serwisu. 
 6. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić także innego rodzaju przerwy w celu m.in. aktualizacji danych, naprawienia błędów, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy o czym w miarę możliwości technicznych Usługodawca poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób.

§ 7. Zakładanie Konta 

 1. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do dokonania rejestracji i założenia Konta.
 2. Użytkownik Serwisu zakłada Konto rejestrując się w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu (zakładka: „Rozpocznij test”). 
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu, Umowy oraz Polityki Prywatności oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika. 
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 5. Konto zawiera dane Użytkownika Serwisu podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 6. Użytkownik Serwisu nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 7. W przypadku Użytkowników Serwisu będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 8. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza danych innych osób niż Użytkownika lub danych nieprawdziwych.
 9. Użytkownik dokonując rejestracji konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 10. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu są bezpłatne.
 11. Usługodawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane do logowania w Serwisie / Aplikacji w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 8. Zawarcie Umowy uprawniającej do korzystania z Aplikacji 

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji wyłącznie na podstawie Umowy (po jej zawarciu). W oparciu o postanowienia Umowy Usługobiorcy udzielana jest Licencja na korzystanie z Aplikacji, w celu, na warunkach i na polach eksploatacji wskazanych w Umowie.
 2. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji drogą elektroniczną zgodnie z treścią i zakresem Umowy, Regulaminem, Polityką Prywatności i przepisami prawa.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji następuje poprzez:
  • zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Polityki Prywatności – co następuje przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji na Urządzeniu Usługobiorcy (brak ich akceptacji uniemożliwia korzystanie z Aplikacji);
  • dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji za pośrednictwem Serwisu prowadzącej do utworzenia Konta Usługobiorcy.
 4. Udzielenie Licencji następuje w momencie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej 
  i rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę / Użytkownika.
 5. Korzystanie z Aplikacji oznacza w szczególności jej uruchomienie, ładowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z Aplikacji.
 6. Umowa stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i zostaje zawarta z Usługobiorcą bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
 7. Po zawarciu Umowy Usługobiorca uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz Usług dostępnych w ramach lub w związku z Aplikacją.
 8. Licencja w pierwszej kolejności udzielana jest w zakresie Licencji Testowej, a następnie w przypadku chęci kontynuowania korzystania z usług Usługodawcy - w zakresie pełnego, odpłatnego korzystania z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Umowy. Licencja Testowa może zawierać pewne ograniczenia funkcjonalności.
 9. W celu uzyskania pełnych praw Usługobiorcy w zakresie pełnego, odpłatnego korzystania z Aplikacji po upływie okresu na jaki została udzielona Licencja Testowa:
  • Usługobiorca zobowiązany jest przedłużyć okresu Abonamentu i uiścić Opłatę Licencyjną wskazaną w Cenniku stosownie do wybranego pakietu Licencji,
  • zrealizować płatność za Licencję na zasadach przewidzianych Umową, co łącznie oznaczać będzie kontynuowanie przez Usługobiorcę korzystania z Aplikacji na warunkach Umowy. 
 10. Brak zapłaty, o której mowa w powyżej w ust. 9, oznaczać będzie:
  • rezygnację przez Usługobiorcę z korzystania z Aplikacji oraz wygaśnięcie Umowy, 
  • zablokowanie dostępu Usługobiorcy do korzystania z pełnej wersji Aplikacji i pozostawienie jedynie możliwości podglądu i pobrania danych medycznych (na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności).
 11. Każdy z Usługobiorców ma możliwość jednorazowego skorzystania z Licencji Testowej.
 12. W trakcie trwania Umowy, Usługobiorca ma możliwość zmiany pakietu w ramach Abonamentu poprzez samodzielne zmiany Abonamentu w Aplikacji w zakładce Ustawienia/Abonamenty – na warunkach i zasadach przewidzianych Umową.
 13. W ramach Licencji Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy Dodatkowe Usługi Abonamentowe          dodatkowe w postaci usług SMS oraz dodatkowej powierzchni dyskowej, które mogą zostać włączone do danego Abonamentu za dodatkową odpłatnością wskazaną w Cenniku – na warunkach i zasadach przewidzianych Umową.
 14. W odniesieniu do:
  • Dodatkowych Usług Abonamentowych wskazanych w Cenniku - Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Dodatkowych Usług Abonamentowych przez Usługobiorcę / Użytkownika;
  • pozostałych Usług dostępnych w Serwisie - Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 9. Płatności

 1. Z tytułu korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji w okresie objętym Licencją, Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie (Opłata Licencyjna).
 2. Licencjodawca zamieszcza na stronie Serwisu w formie Cennika informację o obowiązującej cenie Licencji na Aplikację. Poszczególne zakresy funkcjonalności Aplikacji w ramach typów odpłatnych Abonamentów, jak również wysokość opłat uiszczanych za wybrane okresy rozliczeniowe użytkowania Aplikacji wskazane są w Cenniku.
 3. Opłata Licencyjna płatna jest w wysokości i na zasadach określonych w wersji Cennika aktualnej w momencie zawierania Umowy (w tym przedłużania Umowy) oraz pobierana od Licencjobiorcy na  zasadach określonych w Umowie. 
 4. Licencjobiorca ma obowiązek informowania Licencjodawcy o wszelkich zmianach danych potrzebnych do wystawienia faktury z odpowiednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem od daty zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę, pod rygorem skuteczności doręczenia faktury w oparciu o posiadane przez Licencjodawcę dane.
 5. Nieuiszczenie Opłaty Licencyjnej (kolejnej Opłaty Licencyjnej w ramach przedłużania Umowy) jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do używania Aplikacji, aktualizacji Aplikacji i wsparcia technicznego, do czasu wpłaty Opłaty Licencyjnej (Licencjobiorcy pozostaje jedynie możliwości podglądu i pobrania danych medycznych na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności).

§ 10. Reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacja powinna zawierać: 
  • imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Usługobiorcy;
  • adres e-mail przypisany do Konta oraz nr ID Usługobiorcy (jeżeli został nadany);
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 
  • opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji i przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
  • datę zawarcia umowy o świadczenie Usług; 
  • podpis reklamującego - dotyczy reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja złożona w jeden z niżej wskazanych sposobów: 
  • e-mailem na adres biuro@iqdental.pl;
  • listownie na adres: IQ Dental Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 229/6, 40-600 Katowice, 
   z dopiskiem „Reklamacja”;
 4. Usługodawca, w terminie czternastu (14) dni od dnia jej złożenia reklamacji, udziela odpowiedzi na reklamację. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy w przedmiocie reklamacji e-mailem lub w formie pisemnej. 
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorcy przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej. 

§11. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności, aby strona internetowa Serwisu (www.iqdental.pl) oraz Aplikacja (www.iqdental.app) były wolne od błędów i dostęp do nich był nieprzerwany.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Umowy, Regulaminu, Polityki Prywatności, w tym nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, majątkowe lub osobiste szkody dowolnego rodzaju wynikające z eksploatacji Aplikacji / Serwisu, z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności z tego tytułu jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa.
 3. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności (choć nie wyłącznie) za:
  • usterki w Aplikacji / Serwisie oraz ich skutki powstałe wskutek: nieautoryzowanego dostępu, korzystania z Aplikacji /Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, współistnienia na danym urządzeniu Oprogramowania Firm Trzecich w tym w szczególności antywirusów, firewall i innych, które uniemożliwiają poprawną pracę Aplikacji/Serwisu, niepoprawną konfigurację ustawień Aplikacji przez Usługobiorcę / Użytkownika;
  • nieprawidłowe działanie Aplikacji/Serwisu wynikające z obecności Oprogramowania Firm Trzecich, niepoprawnej konfiguracji Urządzeń lub innego oprogramowania komputerowego Usługobiorcy;
  • poprawność danych wprowadzanych do Aplikacji przez personel medyczny lub niemedyczny oraz Osoby Trzecie lub też inne osoby mające dostęp do Aplikacji/Serwisu;
  • za nieprzestrzeganie przez Użytkowników przepisów prawa o prowadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji medycznej (innych materiałów gromadzonych w Aplikacji/Serwisie) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • błędy w funkcjonowaniu Aplikacji/Serwisu wynikające ze zdarzeń losowych, obecności złośliwego oprogramowania w Urządzeniach Usługobiorcy;
  • trwałą lub czasową niemożność korzystania z Aplikacji/Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
  • utracone przez Usługobiorcę korzyści oraz za utracone przez Usługobiorcę poufne lub inne informacje.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody będące wynikiem jego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona do równowartości 2-krotności Opłaty Licencyjnej uiszczonej przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy znajdą każdorazowo zastosowanie w najszerszym, maksymalnym, dozwolonym prawnie zakresie i będą dotyczyć wszelkich możliwych podstaw odpowiedzialności i szkód, niezależnie od sposobu ich powstania.
 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku użycia Aplikacji/Serwisu i bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Aplikacji/Serwisu, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy.
 8. Usługobiorca oświadcza i akceptuje, iż żadne oprogramowanie nie jest całkowicie wolne od ewentualnych błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera z regularną częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Usługobiorcy.
 9. Usługodawca nie gwarantuje, iż Aplikacja/Serwis spełnią wymagania Usługobiorcy lub że Aplikacja/Serwis będą działały bez przeszkód.
 10. Usługobiorca przyjmuje w szczególności do wiadomości, że:
  • Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia Aplikacji z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych;
  • mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji. 
  • żadnego postanowienia Regulaminu nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Usługobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na Urządzeniu posiadanym przez Usługobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.
 11. Usługobiorca powinien uruchomić Licencję Testową przed zakupem Licencji w celu zapoznania się z Aplikacją, sprawdzenia poprawności działania Aplikacji oraz zweryfikowania czy Aplikacja spełnia jego oczekiwania. W tym celu powstała darmowa 14-dniowa Licencja Testowa.
 12. Skutki decyzji zakupu i wyniku zamierzonego oraz niezamierzonego działania Aplikacji ponosi Usługobiorca.
 13. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  • treść danych przechowywanych przy pomocy Aplikacji w tym za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • gromadzenie i archiwizację danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  • prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta (w tym rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy), ustawą o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  • za wprowadzane do Aplikacji dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji, a także za osoby trzecie, które wskutek działania lub zaniechania Usługobiorcy w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Aplikacji i danych w niej zawartych.
 14. Usługobiorca, udostępniając za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 15. Strony wyłączają uprawnienia Usługobiorcy z tytułu rękojmi.

§12. Prawa własności intelektualnej  

 1. Aplikacja oraz treści i materiały udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami Licencji.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Aplikacji na zasadach określonych w Licencji. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz przedmiotu i zakresu Licencji. Używanie Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do niej (innych niż wynikające z Licencji).
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach Praw Autorskich do Aplikacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania, Usługodawca - w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania - może skierować wobec Użytkownika roszczenia z tytułu naruszenia Licencji.
 4. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie lub Aplikacji przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.

§13. Czas na jaki zawarto Umowę

 1. Kwestie zakończenia Licencji na korzystanie z Aplikacji uregulowane są w Umowie Licencji. 
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn zrezygnować z korzystania z Aplikacji. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Aplikację z Urządzenia, co nie powoduje jednak po stronie Usługodawcy jakichkolwiek obowiązków (w szczególności nie skutkuje zwrotem Usługobiorcy Opłaty Licencyjnej).
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji.
 4. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy oraz do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Usługobiorca naruszył zasady korzystania i bezpieczeństwa Aplikacji
 5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Usługobiorcy wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W stosunku do Użytkownika Serwisu, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

§14. Poufność danych

 1. Aplikacja zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje Usługodawcy i innych podmiotów oraz jest chroniona Prawem Autorskim.
 2. Z zastrzeżeniem informacji, które są lub zostaną podane do wiadomości publicznej z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy lub w zakresie dopuszczonym przepisami prawa - wszystkie informacje, w tym m.in. dane, specyfikacje, dokumentacje, kody źródłowe, cenniki, które Usługobiorca mógł otrzymać w związku z Aplikacją, stanowią informacje poufne. Usługobiorca potwierdza niniejszym, że będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy oraz Polityki Prywatności i nie będzie w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, ujawniał informacji poufnych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 3. Usługobiorca zobowiązuje się nadto do utrzymania w tajemnicy w trakcie świadczenia Usług oraz po zakończeniu ich świadczenia do nieprzekazywania osobom trzecim:
  • informacji oraz danych o przedsiębiorstwie Usługodawcy i jego klientach – stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w szczególności tajemnica handlowa rozciąga się na wszelkie informacje przekazane drugiej Stronie, przy okazji udzielenia Licencji);
  • wszelkich informacji dotyczących Aplikacji, które mogą zaszkodzić jego istocie i przychodom z jego wykorzystania i sprzedaży.
 4. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także Użytkowników, pracowników i inne osoby, którym Usługobiorca powierzyły wykonanie zadań wynikających ze świadczenia Usług. 

§15. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 1. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności pod adresem: https://iqdental.pl/polityka-prywatnosci, a także w Umowie Licencji oraz Umowie Powierzenia.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług. 
 3. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą, a Usługobiorcą:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres zameldowania na pobyt stały;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c. powyżej;
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy;
  • adresy elektroniczne Usługobiorcy.
 4. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 3, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez z Serwisu / Aplikacji (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Usługobiorcy oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Aplikacji. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Aplikacji.
 7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. 
 8. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania danych, w tym do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz ich usunięcia.
 9. Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników Serwisu jest Usługodawca. Usługodawca nie jest natomiast administratorem innych danych osobowych przechowywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, w szczególności danych osobowych Użytkowników wprowadzonych do Aplikacji oraz danych osobowych innych osób trzecich (w tym pacjentów).
 10. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę (których administratorem jest Usługobiorca) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności zbierać, przetwarza i przechowuje dane osobowe z uwzględnieniem wymogów RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 11. Dane osobowe wprowadzane do Aplikacji, wobec których Usługobiorca jest administratorem danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej Załącznik do Umowy.
 12. Dane wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji stanowią jego własność. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę / Użytkownika do Aplikacji.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji jakichkolwiek materiałów, w tym dokumentacji medycznej / fotografii / innych danych i materiałów dotyczących pacjentów. Umieszczenie jakichkolwiek danych i materiałów w Aplikacji przez Usługobiorcę/Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca//Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 14. Dokumentację medyczną sporządzoną w gabinecie stomatologicznym, stanowiącą jej dokumentację wewnętrzną, Usługobiorca powinien przechowywać przez okresy wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności archiwizacja tej dokumentacji musi spełniać ściśle określone warunki przewidziane ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za spełnienie wymogów zachowywania dokumentu medycznego odpowiada administrator danych osobowych Usługobiorcy. 
 15. Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych określają:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 16. Usługodawca ze swojej strony zabezpiecza dokumentację medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej, korzysta z bezpiecznych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych, dokumentacja jest dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych, jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem. Usługodawca wprowadza metody i środki ochrony dokumentacji medycznej, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
 17. Rozwiązania Aplikacji zapewniają Usługobiorcy:
  • możliwość podglądu i pobrania danych medycznych i materiałów wprowadzonych do Aplikacji;
  • wykonanie kopii zapasowej bazy danych kliniki i pobranie jej celem spełnienia przez niego wymogów przechowywania dokumentu medycznego.
 18. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej przez Usługobiorcę (w tym w przypadku świadomego działania, np. całkowitej likwidacji działalności albo zdarzeń losowych, jak śmierć czy choroba uniemożliwiająca kontynuowanie aktywności gospodarczej) zastosowanie w zakresie przekazania dokumentacji medycznej znajduje art. 30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

§ 16. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie wymaga zgody Usługobiorcy.
 2. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Usługobiorcy lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 10 dni przed planowanym wejściem zmian w życie (jednocześnie wskazując datę wejścia w życie zmian Regulaminu).
 3. Zmieniona Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został powiadomiony o zmianach i nie złożył oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie znowelizowanej wersji Regulaminu oraz na zamówione Usługi. 
 5. Ewentualna zmiana firmy (nazwy) Usługodawcy, jego formy prawnej, siedziby lub adresu siedziby, sądu rejestrowego lub jego wydziału, miejsca przechowywania akt rejestrowych, wysokości kapitału zakładowego, numerów identyfikacyjnych, nie stanowi zmiany Regulaminu. 

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na stronie internetowej https://iqdental.app/regulamin-serwisu, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Każdy użytkownik Serwisu/Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 3. Regulamin został sporządzony w języku polskim oraz podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w szczególności przepisy ustawy Prawo Autorskie oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonania Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 6. W przypadku sprzeczności Regulaminu z Umową decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy.
 7. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@iqdental.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2024 r.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram